Tjänster

Människor har olika erfarenheter och drivkrafter, drömmar och mål, samtidigt behöver vi samspela med varandra i både privata relationer och arbetsrelationer. Det är utgångspunkten för mig när jag jobbar med utveckling som ger varaktigt resultat, både gällande personlig utveckling och organisationers potential.

 

LEDNINGS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 

 

För att klara av att hantera komplexiteten i arbetslivet behöver vi ha förmåga till samskapande. Samskapande bygger på en förståelse för hur vi påverkar varandra. Med min hjälp utvecklar ni er förståelse för och ert sätt att leda de mänskliga processerna i er organisation i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten.

 

  • Chefs- och ledarutveckling

 

En ledare måste förstå verksamhetens behov och kunna avgränsa och prioritera för att nå målen som ska göras tydliga och begripliga för medarbetarna. Därtill behöver en god ledare ha förmåga att motivera och stödja medarbetarna att ta ansvar och prestera. Ledarskap handlar om att leda mänskliga processer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten. Det ställer krav på självmedvetenhet och förmåga att läsa in situationen i omgivningen.

 

Jag arbetar med enskilda chefer och med ledningsgrupper.

                         

  • Grupp- och teamutveckling

 

Gruppers effektivitet påverkas av deras förmåga att samarbeta. Brister i samarbetsförmåga skapar ofta otrivsel och energiläckage, som i sin tur inverkar negativt på resultatet. Insatser för grupputveckling är en god investering för ökad medvetenhet om kommunikation och mellanmänskliga relationer samt att skapa gemensam förståelse för uppdraget och bra strukturer.

 

Med min hjälp kan gruppen utvecklas till ett högpresterande team.

                         

  • Handledning

 

Att bli handledd i yrkeslivet borde egentligen vara en självklarhet på alla arbetsplatser. Jag hjälper människor att stanna upp, reflektera kring hur de påverkar och påverkas av andra och den situation som är just nu. Regelbunden och väl genomförd handledning skapar en större säkerhet hos individen och en bättre samverkan i gruppen.

 

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp.

 

TERAPI 

 

Det finns många anledningar till att gå i terapi. Du kan gå i terapi för att du vill må bättre, lära känna dig själv bättre eller för att du vill förändra din situation eller något hos dig själv. Kanske är det så att du känner att något skaver i livet men inte vet riktigt vad och framför allt inte hur du ska åstadkomma en önskad förändring. Många går i terapi för att de har jobbiga tankar eller känslor eller har förlorat förmågan att känna glädje i livet.

 

Att gå i psykoterapi är en investering i dig själv. Terapin kan göra att du får bättre självkänsla och känner dig tryggare. Den kan också hjälpa dig att förändra ett beteende eller jobbiga tankar som du inte vill ha.

 

Jag tar emot klienter både individuellt och i grupp.

Fredrika Sandell, +46 703 27 64 09, fredrika@fredrikasandell.se

 

Copyright © All Rights Reserved